پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تربیت بدنی – دانشگاه خوارزمی تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۸۱/۱۱/۰۸

مرتبه علمی : استاد

سوابق اجرایی :

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون پژوهشی دانشگاه

مسئول راه اندازی مرکز رشد

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دبیر هیات اجرایی جذب

معاون دانشجویی