پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب – دانشگاه خرطوم، کشور سودان

تاریخ ورود به سازمان : –

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان

شهردار شهرستان سبزوار