پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی – دانشگاه خوارزمی تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۰/۰۹/۱۷

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی

مسئول مرکز مشاوره