پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی – دانشگاه ولزبنگور، کشور انگلستان

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۰/۰۷/۰۱

مرتبه علمی : استادیار