پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی محض

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضیات محض – دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۱/۰۷/۰۱

مرتبه علمی : مربی

سوابق اجرایی :

معاون مدیر گروه آموزشی ریاضی

مدیر گروه آموزشی آمار