پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۰/۰۷/۰۷

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی

مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر