پست سازمانی : عضو هیأت علمی گروه آموزشی محیط زیست

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جنگلداری ( آمار کشاورزی و جنگلداری ) – دانشگاه تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۳/۰۸/۱۵

مرتبه علمی : مربی

سوابق اجرایی:

مدیر گروه آموزشی محیط زیست