به مناسبت گرامیداشت ۱۵ آذرماه روز حسابدار از همکاران حوزه مالی و حسابداری دانشگاه با حضور معاون اداری مالی، مدیر امور اداری و مدیر مالی دانشگاه تجلیل شد.