پست سازمانی: هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ریاضی کاربردی – دانشگاه باهنر، کرمان

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۱/۰۱/۰۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی:

مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی