پست سازمانی: هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

تاریخ ورود به سازمان: ۱۳۷۱/۰۷/۱۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی:

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی

مسئول مرکز مشاوره

مدیر آموزشی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی