پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جغرافیای انسانی (گرایش شهری) – دانشگاه اصفهان

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۸۶/۰۹/۱۲

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی برنامه ریزی شهری و روستایی

معاون دانشگاه فناوری های نوین سبزوار