با حکم رئیس دانشگاه، مهندس سید محمدرضا راستی ثانی به مدت دوسال در سمت “مدیر امور اداری و پشتیبانی” ابقاء شد.
جناب آقای مهندس راستی ثانی
مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی

سلام علیکم

       با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم از تاریخ اتمام حکم قبلی به مدت دو سال دیگر به عنوان “مدیر امور اداری و پشتیبانی” ابقاء می گردید. امید است با عنایت الهی ضمن رعایت قوانین و مقررات اداری و موازین شرعی، توجه ویژه به حفظ کرامت انسانی و شأن همکاران اعضاء هیأت علمی، یاوران علمی اعم از نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و نیروهای شرکتی، تلاش در جهت ارتقاء ارزش‌های اسلامی و انقلابی در حوزه اداری، فرآیند محور نمودن و تقویت ارائه خدمات اداری و رفاهی به همکاران، شفافیت در انجام وظایف و افزایش بهره وری، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید. بدیهی است ارائه گزارش شش ماهه از روند فعالیت‌های آن مدیریت محترم  و تسهیل در انجام امور فوق در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه مورد نظر است.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی

رئیس دانشگاه