چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

رویداد‌های پیش‌رو

رویداد شماره چهار:

فلسفه این مسابقات این است که ماشینی طراحی شود که نیروی محرکه آن تنها فرآیندهای شیمیایی باشد. در این مسابقه، پژوهشگران و دانشجویان تلاش می‌کنند تا با طراحی و ساخت یک ماشین در ابعاد کوچک و کنترل واکنشی که نیروی محرکه ماشین را تأمین می‌کند، خلاقیت خود را مطرح کنند

رویداد شماره پنج:

رویداد شماره شش:

رویداد شماره هشت:

رویداد شماره نه:

رویداد شماره ده: