ارتباط با ما

مدیر ارتباط با جامعه و صنعت:

 دکتر محمد جواد صفایی:  05144012961

                                                                                                                                                                                                                                         

کارشناس بازاریابی: مهندس دولت آبادی 44012959-051

کارشناس ارتباط با صنعت:  مهندس اسراری 44012960-051         

پست الکترونیک مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت : community.hakim@hsu.ac.ir

فکس :44012958-051