مشخصات حقوقی دانشگاه

مشخصات دانشگاه

 شناسه ملی دانشگاه: ۱۴۰۰۲۴۶۷۶۷۹
 شماره ثبت: ۷۰۶
 کد اقتصادی: ۴۱۱۳۸۵۳۳۶۴۳۱
کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی: 6018210034

امضا کننده قراردادها: معاون پژوهشی دانشگاه ، آقای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی (تفویض اختیار به معاون پژوهشی)
جهت استعلام مشخصات ثبتی دانشگاه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به‌آدرس ilenc.ir مراجعه و شناسه ملی دانشگاه را  (۱۴۰۰۲۴۶۷۶۷۹) وارد نمایید.


 مشخصات حساب بانکی دانشگاه جهت واریز حق‌الزحمه قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت

 شماره حساب: ۴۰۰۱۱۰۹۹۰۳۰۲۰۰۱۴ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 شماره شبا: IR220100004001109903020014
 صاحب حساب: درآمد اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری
 شناسه پرداخت: ۳۹۰۱۰۹۹۶۰۱۲۰۰۰۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹


 کفایت ضمانت کتبی دانشگاه در قراردادهای ارتباط با صنعت 

تصویب‌نامه شماره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩هـ مورخ ١٣٩۴/٠٩/٢٢ هیأت وزیران
بر اساس تبصره ماده ۷ ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رئیس دانشگاه مجاز است.