جایگزین های فرصت مطالعاتی

مطابق بند 1-3 شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی مصوبه 418 امین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه به تاریخ 1400/06/29 اعضای هیئت علمی می توانند در صورتی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند، از امکان جایگزینی فرصت مطالعاتی استفاده نمایند:

1-3-1 قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت: اگر عضو هیئت علمی در سطح قراردادهاي مقیاس متوسط و به بالا قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت اجرا کرده باشد نیاز به گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت ندارد.

2-3-1 فناوري: تولید محصول دانش بنیان که حداقل 4 درصد سهم شرکت متعلق به عضو هیئت علمی باشد. بعلاوه باید عضو هیئت علمی مشارکت موثر در تدوین دانش فنی کالاي دانش بنیان داشته باشد که این موضوع با نامه تاییدیه شرکت و تایید رئیس دانشکده باید همراه باشد؛

3-3-1 سابقه قبلی عضو هیئت علمی: اثبات اینکه عضو هیئت علمی تعامل و ارتباط لازم و کافی با جامعه داشته باشد و به گذراندن فرصت مطالعاتی نیازي نداشته باشد از طریق یکی از موارد زیر:

مورد اول: استخدام قبلی قابل اثبات عضو هیئت علمی در جامعه (صنعت) مرتبط با حوزه تخصصی وي در دانشگاه حداقل به میزان دو برابر مدت الزامی فرصت مطالعاتی در جامعه؛

مورد دوم: گذراندن پسا دکتري صنعتی مرتبط با حوزه تخصصی برابر دوره مدت الزامی فرصت مطالعاتی باشد؛

 

همکاران محترم میتوانند پس از مطالعه دقیق شیوه نامه در صورت دارا بودن شرایط درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ارسال نمایند.