تفاهم نامه ها

آموزش و پرورش خراسان رضوی
سال شروع همکاری:1399
شرکت سیمان لار سبزوار
سال شروع همکاری:1399
شرکت کشت و صنعت جوین
سال شروع همکاری:1397

اداره کار وامور اجتماعی سبزوار
سال شروع همکاری:1397
شرکت کابل خودرو سبزوار
سال شروع همکاری:1399
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
سال شروع همکاری:1399

شرکت نفت جنوب
سال شروع همکاری:1399
شرگت گاز خراسان شمالی
سال شروع همکاری:1399
مرکز نخبگان و استعداد های برتر وظیفه نیروهای مسلح
سال شروع همکاری:1400 دانلود

هلال احمر سبزوار
سال شروع همکاری:1400 دانلود
--
سال شروع همکاری:؟؟
--
سال شروع همکاری:؟؟