نمونه فرم پروپوزال

با توجه به اینکه هر شرکت نمونه پروپوزال خاص خود را دارد، برای آشنایی و استفاده پژوهشگران عزیز چند پروپوزال نمونه برای شرکت های مختلف آورده شده است. بدیهی است برای ارائه پروپوزال به شرکت های هدف باید از نمونه خاص همان شرکت استفاده کرد.

 

شرکت ملی گاز ایران

پژوهشگاه نیرو

مدیریت شبکه برق ایران

وزارت آموزش و پرورش