پاسخ به پرسش های متداول

سوال: روند کلی اخذ و گذراندن دوره فرصت مطالعاتی چگونه است؟
پاسخ:  پس از هماهنگی و رایزنی با سازمان هدف و تعریف یک موضوع تحقیقاتی ، سازمان مورد نظر یک نامه مبنی بر درخواست فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی به دانشگاه ارسال می کند. سپس عضو هیئت علمی  فرم درخواست فرصت مطالعاتی را تکمیل و به همراه یک نامه خطاب به دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مبنی بر گذراندن دوره فرصت مطالعاتی ارسال می کند. لازم به ذکر است که ارسال نامه به دفتر حداقل یک ماه پیش از شروع دوره فرصت مطالعاتی باشد. پس از تایید و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه ، نامه ای جهت معرفی عضو هیئت علمی  خطاب به سازمان مورد نظر تنظیم می شود.
لازم به ذکر است که در دوره فرصت مطالعاتی باید منجر به عقد قرارداد پژوهشی با سازمان هدف شود به غیر از موارد استثنا که به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه است.

سوال: اعضای هیئت علمی که دارای سمت اجرایی ( معاون، مدیر ، رئیس ، مدیر گروه و ….) هستند می توانند دوره فرصت مطالعاتی را بگذرانند؟
پاسخ: اعضای هیئت علمی که دارای سمت های اجرایی در دانشگاه هستند مجاز به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در زمان های آموزشی نیستند. این افراد می توانند در زمان هایی که فعالیت آموزشی تعطیل است نسبت به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی اقدام کنند.