سامانه های کارآموزی

دانشجویان محترم می توانند با استفاده از سامانه معرفی شده فرصت های کارآموزی را در استان یا شهر محل سکونت خود دیده و نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

1. سامانه ملی کارآموزی
دانشجویان بعد از ورود به سامانه به آدرس https://karamouzi.irost.org و ثبت نام جهت تایید با شماره 05144012962 تماس گرفته و بعد از تایید مسئول دانشگاه ادامه روند را طبق راهنمای سایت دنبال نمایند.

(Cialis)