در جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، یک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به مرتبه استادتمامی و چهار عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه “دکتر عباس احسانی سرشت” عضو هیئت علمی گروه مکانیک و هوافضا دانشگاه حکیم سبزواری از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.