دانشجويان ورودي 1399 گروه مكانيك و هوافضا جشن دانش آموختگي خود را در كنار اساتيد خود جشن گرفتند.