صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF)  مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال بودجه به طرح پژوهشی مشترک دکتر غلامعباس فلاح قالهری عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر فهیمه شاکری محقق پسادکترا دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص داد.

دکتر فلاح قالهری در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این خبر گفت: این حمایت مالی در قالب طرح پژوهشی کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم با عنوان ” ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر تبخیر – تعرق پتانسیل در ایران در دهه های آینده” اختصاص یافته است. عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: مبلغ حمایتی مذکور در این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق مختلف ایران و تعیین مناطق بحرانی با ارائه حداقل یک مقاله علمی در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و یک مقاله علمی پژوهشی در نشریات JCR با نمایه Q1  اختصاص یافته است. دکتر فلاح قالهری افزود طرح پژوهشی دیگری با مشارکت آقای دکتر اکبر شائمی برزکی با عنوان  “بررسی تغییر در قلمروهای اقلیمی و آگروکلیمایی ایران با استفاده از روشهای طبقه‌بندی اقلیمی پاپاداکیس، کوپن و کوپن  تروارتا تحت شرایط تغییر اقلیم” با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF)  به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اختصاص یافته است. این طرح با هدف ترسیم  مجدد مرزها و قلمروهای آگروکلیمایی ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم با خروجی یک مقاله علمی پژوهشی داخلی و یک مقاله در نشریات JCR با نمایه Q1  منعقد شده است.