مدیران سابق

 

از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۲، مهندس محسن بیهقی(مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان)
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹، دکتر جواد حدادنیا (دکترای الکترونیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، دکتر محمود امین طوسی (دکترای کامپیوتر- دانشگاه علم و صنعت ایران)
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ، دکتر رحیم ایلدرآبادی (دکترای برق – قدرت – دانشگاه فردوسی مشهد)
از سال ۱۳۹۶تاکنون،دکتر مجید بقایی نژاد (عضو هیات علمی گروه مهندسی برق)