قبل
بعدی

اخبار و اطلاعیه ها

معرفی معاونت فناوری اطلاعات ​

دکتر مجید بقایی نژاد

مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس سید محمد حسینی

رئیس اداره فناوری اطلاعات

مهندس مجتبی ایروانی

کارشناس پشتیبانی شبکه

مهندس مجتبی ایروانی

کارشناس پشتیبانی شبکه
داخلی: 2882

مهندس الهام دشتی

کارشناس وب سایت ها و برنامه نویس سیستم
داخلی: 2883

مهندس سید محسن طبسی

کارشناس مسئول سخت افزار و مخابرات
داخلی: 2884

مهندس بهرام رحیمیان

کارشناس مسئول پشتیبانی سخت افزار
داخلی: 2885

مهندس کمال الدین رجایی

کارشناس پشتیبانی سخت افزار
داخلی: 2886

مهندس افسانه السادات احمدی نژاد

کارشناس شبکه های کامپیوتری

مهندس افسانه احمدی نژاد

کارشناس شبکه های کامپیوتری
داخلی: 2887

مهندس مجید شهابی پور

کارشناس مسئول برنامه نویس سیستم
داخلی: 2889

مهندس فائزه موسوی فرد

کارشناس برنامه نویس سیستم
داخلی:2891

مهندس علی کفاش

کارشناس مسئول امار و اطلاعات
داخلی: 2597