اخبار و رویدادها

گروه تخصصی فناوری اطلاعات

دکتر مجید بقایی

مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس سید محمد حسینی

رییس اداره فناوری اطلاعات داخلی: 2636

مهندس سید محسن طبسی

مسئول سخت افزار و مخابرات داخلی: 2884

مهندس مجید شهابی پور

مسئول برنامه نویس سیستم داخلی: 2638

مهندس بهرام رحیمیان

مسئول پشتیبانی سخت افزار داخلی: 2993

مهندس مجتبی ایروانی

مسئول پشتیبانی شبکه داخلی: 2882

مهندس کمال الدین رجایی

مسئول پشتیبانی سخت افزار داخلی: 2979

مهندس افسانه احمدی نژاد

مسئول پشتیبانی سخت افزار داخلی: 2994

مهندس الهام دشتی

مسئول وب سایت ها داخلی: 2883