اطلاعات تماس

 

 

آقای دکتر علی صادقی منش

(هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) 
شماره تماس: 44012670-051
ایمیل: a.sadeghimanesh@hsu.ac.ir

آقای محمد دولت آبادی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد _ علم اطلاعات و دانش شناسي
شماره تماس: 44012672-051
ایمیل: m.dowlat@hsu.ac.ir

 

خانم فاطمه سجادی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس: 44012676-051
ایمیل: f.sajjadi@hsu.ac.ir

 

خانم مینا ایزدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس: 44012677-051
ایمیل: minaizadi1392@gmail


خانم شیوا کلاته

مدرک تحصیلی: کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس: 44012675-051

 

 

خانم زلیخا اسدالله پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تماس: 44012674-051
ایمیل:z.asdolahpur@hsu.ac.ir 

_____________________

 

خانم مریم مومنی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق
شماره تماس: 44012678-051

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.