در این قسمت تعدادی از نشریات ریاضی معرفی میشود.
1- فرهنگ و اندیشه ریاضی
2- فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم
3- بولتن انجمن ریاضی ایران