گزارش تصويري از جلسه هم‌انديشي با

رياست و مديران گروه‌هاي پرديس فناوري‌هاي نوين با

رياست و مديران گروه‌هاي دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

در روز يك‌شنبه 27 آذر ماه در دانشكده رياضي برگزار شد.