گزارش تصويري جلسه با مدیر محترم پژوهشی جناب آقای دکتر احسان اسماعیل‌نژاد

و رياست، مديران گروه‌ها و اساتید دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

در روز دوشنبه 1 آبان ماه 1402