از سلسله سخنرانی‌های علمی دانشکده آقای دکتر مقدسی و خانم دکتر علی‌آبادی به ایراد سخنرانی با عنوان
Category of ultra-group
پرداختند. این سخنرانی در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ برگزار گردید.