رسالت ادارۀ رفاه دانشجویان

رسالت و اهم وظایف ادارۀ رفاه دانشجویان:

 • همکاری و ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در زمینۀ ارائۀ تسهیلات‌ رفاهی به دانشجویان.
 • پیگیری جهت جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با امور رفاهی دانشجویان از طریق صندوق رفاه دانشجویان.
 • ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبت‌نام دانشجویان نو ورود.
 • شناسایی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام‌های دانشجویی مطابق ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط.
 • ارائۀ انواع وام‌های دانشجویی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به تسویه‌حساب دانشجویان و دانش‌آموختگان در سامانۀ آموزشی دانشگاه.
 • نظارت بر پرداخت واریز اجاره‌بهای سراهای دانشجویی به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان
 • بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده جهت بازپرداخت وام و تسویه‌حساب دانشجویان و دانش‌آموختگان.
 • معرفی و اعلام میزان بدهی دانشجویان و دانش‌آموختگان به صندوق رفاه دانشجویان و مدیریت آموزشی.
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیتۀ امداد امام خمینی، بهزیستی و …).
 • پیگیری و انعقاد قرارداد بیمۀ حوادث دانشجویی و ارائۀ خدمات به دانشجویان مشمول.
 • پیگیری و انعقاد قرارداد بیمۀ سلامت دانشجویان غیرایرانی (بین‌الملل) و ارائۀ خدمات به ایشان.
 • نیازسنجی و توزیع همیار دانشجو (کار دانشجویی) در واحدهای مختلف دانشگاه جهت کمک به دانشجویان.