ریاست و کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویان

 

 

ریاست و کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویان

  • رئیس ادارۀ رفاه و خدمات دانشجویی

                        اعظم طالبی

                     051-44012593

  • کارشناس مسئول ادارۀ رفاه و خدمات دانشجویی

                    اشرف علوی هوشمند

                       051-44012594

  • کارشناس ادارۀ رفاه و خدمات دانشجویی

                        زهرا واعظی نژاد

                       051-44012595