شرح وظایف کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویان

 

شرح وظایف کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویان

 • اجرای کلیۀ بخشنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع در ارتباط با امور رفاهی دانشجویان.
 • شناسایی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام‌های دانشجویی مطابق ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط.
 • بررسی مدارک و مستندات مربوط به خدمات رفاهی مورد درخواست دانشجویان واجد شرایط.
 • ثبت، پردازش و تأیید اطلاعات فردی و تحصیلی متقاضیان واجد شرایط دریافت انواع وام‌ها در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان.
 • تشکیل پروندۀ الکترونیکی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان بهره‌مند از تسهیلات و خدمات رفاهی.
 • نظارت بر پرداخت اجاره‌بهای سراهای دانشجویی به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان.
 • بررسی و انجام امور مربوط به تسویه‌حساب دانشجویان و دانش‌آموختگان در سامانۀ آموزشی دانشگاه.
 • صدور دفترچۀ اقساط و مفاساحساب برای دانش‌آموختگان بهره‌‌مند از وام‌ها و تسهیلات رفاهی.
 • انجام امور بایگانی اسناد و مدارک دانش‌آموختگان بهره‌مند از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان.
 • پیگیری اخذ مطالبات صندوق رفاه دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به بیمۀ حوادث تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل.
 • انجام امور مربوط به بیمۀ سلامت دانشجویان غیرایرانی (بین‌الملل).
 • پیگیری و انجام کلیۀ امور مربوط به همیار دانشجو (کار دانشجویی) و پرداخت حق الزحمه به مشمولین.
 • پاسخگوئی به مراجعات حضوری و غیرحضوری دانشجویان و دانش‌آموختگان.
 • انجام امور اطلاع‌رسانی مربوط به خدمات دانشجویی.
 • انجام سایر امور محوله به تشخیص ادارۀ ذیربط.