معرفی خوابگاه خواهران

آدرس : خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری