معرفی خوابگاه خواهران

 
آدرس : خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری
[table width =”100%” style =”” responsive =”false”]
[table_head]
[th_column]Heading-1[/th_column]
[th_column]Heading-2[/th_column]
[th_column]Heading-3[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]bahar[/row_column]
[row_column]خوابگاه بهار    [/row_column]
[row_column]تلفن سرپرستی :44014429 – 44014430 [/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]maryam[/row_column]
[row_column]  خوابگاه مریم (مجتمع)   [/row_column]
[row_column]تلفن سرپرستی :44014421- 44014422[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]narges[/row_column]
[row_column]خوابگاه نرگس(مجتمع)[/row_column]
[row_column]تلفن سرپرستی :44014421 – 44014422[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]yas1[/row_column]
[row_column]خوابگاه یاس(مجتمع)            [/row_column]
[row_column]تلفن سرپرستی :44014429 – 44014430 [/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]shaghayeh1[/row_column]
[row_column]  خوابگاه شقایق (مجتمع)  [/row_column]
[row_column] تلفن سرپرستی :44014421 – 44014422[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]valiasr[/row_column]
[row_column]خوابگاه ولی عصر[/row_column]
[row_column]تلفن سرپرستی :44014427 -44014428[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]