اهم وظایف

– شناسایی و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاه های دانشجویی.
– تهیه و تدوین فرم ها و جداول امتیاز بندی اسکان منطبق با موازین و ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذیربط.
– تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی مربوط به شرایط  ضوابط اسکان در خوابگاه های دانشجویی مطابق با اسناد بالا دستی.
– معرفی دانشجویان واجد شرایط اسکان به خوابگاه های دانشجویی.
– پایش امور تاسیساتی ، خدماتی وو پشتیبانی خوابگاه های دانشجویی و تهیه گزارش های دوره ای جهت ارایه به مراجع ذیربط.
– نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران متولی امور خدماتی ، سرپرستی و تاسیساتی – پشتیبانی خوابگاه های دانشجویی.
– هماهنگی با حوزه های متولی امور فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره و . . . جهت برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و توجیهی در خوابگاه های دانشجویی.