مقررات سكونت در خوابگاه ها

مقررات سکونت درخوابگاه های دانشجویی
 
  1- ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنین خوابگاه گردد و عدم رعایت شئون و آداب اسلامی ممنوع است.
 
2- در صورتی که در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگاه از قبیل کلید ، پریزبرق ، شوفاژ، انشعابات آب و گاز خللی پیش آید و  نیازبه تعمیر و تعویض و جابجایی داشته باشند ، دانشجویان ساکن موظفند مراتب را کتبا به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم به عمل آید. مسئولیت عدم اطلاع موارد فوق و یا دخالت مستقیم دراین گونه امورکه موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده دانشجوی ساکن می باشد .
 
3- خروج و جابجایی اموال دولتی ازخوابگاه به هر طریق و منظور ممنوع است .
 
4-  دانشجویان ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداری اموال موجود در خوابگاه هستند و در صورت وارد آوردن خسارت ، جبران کلیه خسارتهای وارده به عهده دانشجو خواهد بود.
 
5- ساعات ورود و خروج درشش ماه اول سال ( فروردین تا شهریور) از ساعت 6 تا (خواهران: 21:30 ، برادران: 23) و در شش ماه دوم سال  ( مهرتا اسفند ) از ساعت  6 تا (خواهران: 21، برادران: 22) خواهد بود.
 
6-دانشجو در صورت ترك خوابگاه در طول ترم بايد تسویه حساب کامل از خوابگاه دريافت دارد در غير اين صورت  هنگام فراغت از تحصيل ،اجاره بهاي  خوابگاه، مطابق گزارش  اداره امور خوابگاه ها محاسبه ودريافت خواهدشد  .
 
7- ظاهر شدن با لباس نامناسب در محیط  خوابگاه اکیدا ممنوع می باشد .
 
8- نظافت اتاقهای خوابگاه و رعایت بهداشت عمومی به عهده ی ساکنین می باشد .
 
9- هر گونه تغییر و تعویض قفل و یا سایر وسایل بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است .
 
10- خوابگاه هیچگونه مسئولیتی را در مورد حفظ اموال و اثاثیه دانشجو نمی پذیرد .
 
11- استفاده از وسایل سمعی و بصری و رایانه در صورت رضایت ساکنین اتاق وعدم تجاوز به حقوق دیگران و مجوز کتبی اداره امور خوابگاه ها  بلا مانع است .    
 
 
12- در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو ، اقامت دانشجویان دخترصرفا  برای مدت معین و در محلهای اعلام شده از سوی ولی دانشجو بلامانع است .
 
13- دانشگاه می تواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد و در صورت غیبت مستمر در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید  نظر کند .
 
14- پذیرش میهمان در اتاق دانشجو ممنوع است .
 
15- ورود آشنایان یا بستگان دانشجو به عنوان مهمان با اجازه سرپرست خوابگاه و پس از شناسایی، بدون اقامت شبانه بلامانع است.
 
16- اقامت شبانه دانشجویان دختر درخارج از خوابگاه منوط  به اطلاع قبلی و تکمیل فرم مربوطه و تایید سرپرست خوابگاه می باشد.
 
17- ورود ملاقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ملاقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام ملاقات صرفا درمحل های ویژه ای که توسط اداره امورخوابگاهها تعیین می شود ، مجاز است .
 
18- به منظوررعایت سکوت و آرامش، قبل از ساعت 6 و بعد از ساعت 23 به عنوان ساعت سکوت تعیین می گردد  که رعایت آن از سوی دانشجویان الزامی است .
 
19- بازرسی از اتاق دانشجو صرفا  با مجوز کتبی معاون دانشجویی دانشگاه مجاز است .
 
20- رعایت شعائر و شئونات اسلامی ، احترام متقابل ، حجاب اسلامی ، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاههای دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی الزامی است.
 
21- در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه ، معاون دانشجویی دانشگاه  می تواند برابر مقررات با دانشجوی خاطی رفتار  نماید .
 
                                                                                                           اداره امورخوابگاه