اهم وظایف

– نظارت فنی و بهداشتی بر فرایند تهیه، نگه داری ، آماده سازی طبخ و توزیع مواد غذایی در غذا خوری دانشجویی.
– نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران شاغل در بخش تغذیه دانشجویی.
– تهیه گزارش روزانه از وضعیت و نحوه خمات پیمانکاری غذاخوری دانشجویی.
– نظارت فنی و بهداشتی بر سایر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مستقر در پردیس دانشگاه (فروشگاه های مواد غذایی و بوفه دانشجویی و واحد خبازی)
– صدور کد تغذیه جهت بارگذاری بر روی کارت دانشجویی دانشجویان بهره مند از خدمات تغذیه دانشجویی.
– تهیه و تدوین برنامه غذایی غذا خوری های دانشجویی.
– بازدید مستمر کارشناسان ذیربط از غذاخوری های دانشجویی و سایر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مستقر در پردیس دانشگاه.