برگزاری جشنواره غذایی دانشجویی -ابان ۹۲

1-برگزاري جشنواره غذايي توسط حوزه مديريت دانشجويي و انجمن خيريه دانشجويي.
2-تاريخ برگزاري:روزجمعه مورخ10/08/92.
3-زمان برگزاري:8صبح لغايت 14 درمحل غذاخوري مركزي.
4-تعدادگروه هاي شركت كننده 78 گروه خانم وآقا درتمامي مقاطع تحصيلي(دكتري،ارشد،كارشناسي).
5-اعلام برگزيدگان دردوگروه غذا ودسر 6برگزيده (اول تاسوم).
6-تهيه گزارش توسط صدا وسيماي مركز سبزوار.
7-داوري جشنواره 6نفر(سرآشپز وكارشناسان).
8-فروش غذا به صورت خيريه.