ششمین جشنواره غذایی دانشجویی-اردیبهشت95

ششمین جشنواره غذایی دانشجویی در روز جمعه مورخ 10-02-95 با حضور 40 گروه و80 نوع غذا

در مجموعه غذاخوری دانشگاه (سالن نسیم) با همکاری انجمن خیریه دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است درامد حاصل از این جشنواره جهت امور خیریه وبه حساب انجمن خیریه دانشجویی واریز گردید.

در بین غذاها گروه اول :دختر قوچانی ، گروه دوم:صدف ، گروه سوم: به ترتیب پروین اول تا سوم شدند.

در بین دسرها گروه اول:دولوپی ، گروه دوم:3-3-9 وگروه سوم:آشپزی قانونمندانه معماری هنرمندانه به ترتیب اول تا سوم شدند.

جایزه تزئین برتر هم به گروه ماه سان تعلق گرفت.

داوران این جشنواره:

محمدعادلی ، محمدرضا کلاته دولتی، محمدی، کرابی وکربلایی اکرمی(برنده اول دوره پنجم جشنواره دانشجویی)