قوانین و مقررات

استفاده از غذاخوری‌های اداره تغذیه دانشگاه، فقط با ارائه کارت دانشجویی معتبر و مختص خود فرد، امکان‌پذیر است. استفاده از کارت دیگران، تخلف تلقّی شده و اداره تغذیه موظّف است فرد خاطی را به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی کند .