مسول دفتر

    خانم عبداللهی

   مسول دفتر معاونت دانشجویی

 شماره تماس :

44012582

                                                                                             دور نگار :

4410622 – 051

2598 – 4401 – 051

[tabs class=”yourcustomclass”]
[tab title=”شرح وظایف” active=”active”]وظایف:
1- تماس و پاسخ گویی به تلفن های دفتر
2- پاسخ گویی به مراجعین دفتر
3- هماهنگ کردن جلسات
4- فاکس و فتوکپی نامه های حوزه
5- تایپ نامه و سایر امور دفتر
 [/tab]
[/tabs]