معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 

دکتر رسول شادنیا

دانشیار گروه مهندسی عمران

تلفن تماس :

051-4401-2582

 دور نگار :

2598 – 4401 – 051