کمیسیون بررسی موارد خاص

آیین نامه اجرایی موارد خاص استانی

صفحه یک     صفحه دو      صفحه سه      صفحه چهار     صفحه پنج    صفحه شش    صفحه هفت

آیین نامه موارد خاص دانشگاه ها

صفحه یک     صفحه دو     صفحه سه      صفحه چهار      صفحه پنج    صفحه شش    صفحه هفت

نکته :
جهت واریز هزینه شورای استانی کمیسیون موارد خاص، مبلغ 50 هزار تومان به شماره شبا 370180000000000425299611 نزد بانک تجارت دانشگاه فردوسی به حساب عواید دانشجویی واریز نمایید.