کمیسیون بررسی موارد خاص

آیین نامه اجرایی موارد خاص استانی

صفحه یک     صفحه دو      صفحه سه      صفحه چهار     صفحه پنج    صفحه شش    صفحه هفت

آیین نامه موارد خاص دانشگاه ها

صفحه یک     صفحه دو     صفحه سه      صفحه چهار      صفحه پنج    صفحه شش    صفحه هفت

نکته :

  • واریز مبلغ  50 هزار تومان به شماره حساب IR140100004001072003019429 با شناسه  376307206011550000135690000000  به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه فردوسی مشهد