معرفی ادارۀ رفاه دانشجویان


 

 

ادارۀ رفاه دانشجویان

ادارۀ رفاه دانشجویان، یکی از ادارات تابعۀ مدیریت دانشجویی دانشگاه است که به‌عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در راستای تأمین بخشی از کمک‌ هزینه‌های تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت شاغل به تحصیل، فراهم نمودن زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای رشد و تعالی هرچه بیشتر استعدادهای تحصیلی و رفع دغدغه‌­های مادی دانشجویان، فعالیت می‌نماید..