همیار دانشجو

همیار دانشجو

یا کار دانشجویی، بهره‌گیری پاره‌وقت از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه‌ها و ایجااد زمینۀ تجربه‌اندوزی و مهارت‌آموزی می‌باشد.

اهداف:

 • ترویج فرهنگ همیاری در میان دانشجویان
 • بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، فناوری (واحدهای فناوری، مرااکز رشد، پارک‌های علمی و فناوری) و رفاهی دانشگاه
 • تبصره: دستیار پژوهشی و دستیار آموزشی اساتید، همیار دانشجو محسوب نمی‌شود
 • ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های تخصصی و فنی در زمینۀ تحصیلی خود
 • ایجاد زمینه‌های کسب تجربه برای دانشجویان در حین تحصیل
 • حمایت از دانشجویان مستعد، نمونه و ممتاز
 • کمک به اقتصاد خانوار دانشجویان متأهل در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

شرایط لازم برای استفاده از همیار دانشجو:

 • گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دورۀ کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای.
 • تبصره: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی)، شرط گذراندن یک نیمسال لازم نیست.
 • اعلام نیاز واحدهای مختلف دانشگاه، با توجه به شرح وظایف محوله.
 • تشخیص واحد درخواست‌کننده، مبنی بر کارایی دانشجو برای همیاری با واحد مربوطه.
 • داشتن صلاحیت‌های انضباطی (نداشتن سابقۀ محکومیت انضباطی در مقطع فعلی و مقاطع قبلی) و آموزشی (نداشتن دو نیمسال مشروطی متوالی یا غیرمتوالی در زمان ارائۀ درخواست).
 • حداقل میانگین نمرات درسی دانشجویان متقاضی همیار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: 14   و مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترای حرفه ای و تخصصی:   15  .
 • تبصره: دانشجویان نمونه، ممتاز، متأهل و متأهل دارای فرزند، دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی  و دانشجویان شاهد و ایثارگر، جهت همکاری در قالب همیار دانشجو از اولویت برخوردار می‌باشند.
 • تبصره: مبلغ حق همیاری دانشجویان متأهل 1/5 برابر رقم پایۀ در نظر گرفته شده به ازای هر ساعت فعالیت در هر مقطع تحصیلی افزایش می‌یابد.
 • تبصره: دانشجویان بین‌المللی که متولد جمهوری ااسلامی ایران هستند یا یکی از والدین آنها ایرانی است نیز می‌توانند به عنوان همیار دانشجو به کار گرفته شوند. سایر دانشجویان بین‌الملل در صورت تأیید معاونت بین‌الملل دانشگاه، می‌توانند به‌عنوان همیار دانشجو، فعالیت کنند.
 • تبصره: دانشجو پس از دانش‌آموختگی نمی‌تواند به‌عنوان همیار دانشجو در واحدهای دانشگاه، مشغول به فعالیت باشد.
 • در صورت عدم رضایت و یا رفع نیاز واحد مربوطه، پس از ارائۀ گزارش به معاون دانشجویی دانشگاه از سوی واحد مربوطه، همکاری با همیار دانشجو خاتمه داده خواهد شد.
 • دانشجویانی که اشتغال دیگری ندارند در شرایط مساوی بر اساس نظر معاون دانشجویی نسبت به دانشجویانی که اشتغال به کار دارند در اولویت می‌باشند.
 • کلیۀ دانشجویانی که از طریق همیار دانشجو در دانشگاه خدماتی را ارائه می‌نمایند، این همکاری و همیاری اختیاری بوده و تحت شمول قوانین استخدامی، کار و غیره نبوده و به‌‌هیچ‌وجه دانشگاه تعهدی در قبال به‌کارگیری آنان نداشته و ندارد.
 • دانشجو به‌طور همزمان نمی‌تواند در دو واحد به‌عنوان همیار مشغول به فعالیت باشد و در صورت رؤیت، دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت کار دانشجویی واحد دوم ندارد.
 • ضمناً، ساعات کار دانشجویی در طول نیمسال، نبایستی مجموعاً از 180 ساعت بیشتر باشد.