کارکنان خوابگاه ها

خانم امامی
کارشناس اداره خوابگاهها
شماره تماس : 44012588

 خانم واعظی
کارشناس اداره خوابگاهها

کارشناس اداره خوابگاهها(برادران)
شماره تماس ::44012586

خانم کروژدهی
کارشناس خوابگاه(خواهران)
شماره تماس :44012588