اطلاعیه شماره 1

موضوع: تکميل فرم الکترونيکي درخواست خوابگاه دانشجويي

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی های 93 و 94 مقطع کارشناسی دوره روزانه که متقاضی خوابگاه دانشجویی برای سال تحصیلی 96-95 می باشند، از تاریخ 95/4/2 لغایت 95/4/20 مهلت دارند جهت تکمیل فرم الکترونیکی امتیازبندی خوابگاه و کسب اطلاعات بیشتر به پرتال معاونت دانشجویی به نشانی www.hsu.ac.ir/md مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است:

1-اسامی دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی در تاریخ 95/4/26 اعلام خواهد شد.

2-دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن 92 که در حال حاضر ساکن خوابگاه می باشند نیازی به تکمیل فرم درخواست ندارند و صرفا بایستی جهت ثبت تقاضا از تاریخ95/4/2 لغایت 95/4/6 به سرپرستی خوابگاه ها و از تاریخ 95/4/7 لغایت 95/4/15 به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند.

3-دانشجویان مقاطع مختلف که در سال تحصیلی 95-94 در خوابگاه های دانشجویی ساکن نبوده اند و برای سال تحصیلی 96-95 متقاضی خوابگاه می باشند بایستی جهت ثبت کد مخصوص به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند.

4-دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و دکتری ورودی 92 به بعد که در سال تحصیلی 95-94 در خوابگاه ساکن بوده اند و برای سال تحصیلی 96-95 متقاضی خوابگاه می باشند می توانند از تاریخ 95/4/2 لغایت 95/4/6  جهت ثبت تقاضا به سرپرستی خوابگاه های مربوط  و از تاریخ 95/4/7 لغایت 95/4/15 به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند.

5-لازم است دانشجویان محترم در طول تعطیلات تابستان جهت اطلاع از جدیدترین اطلاعیه های صادره در خصوص خوابگاه دانشجویی، از پرتال معاونت دانشجویی بازدید نمایند.

   اداره امور خوابگاه ها