کارشناسی مهرنیمسال اول  1395

ضمن عرض تبریک، دانشجویان کارشناسی دوره روزانه و غیر شاغل ورودی 1395 می توانند بلافاصله بعد از انجام ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ 95/07/03
طبق راهنمای بار گذاری شده در پرتال دانشجویی نسبت به تکمیل فرم امتیازبندی خوابگاه های دانشجویی اقدام نمایند.(این دانشگاه دارای 2 نوع خوابگاه می
باشد. نوع 1 با جاره بهای حدود 235 هزارتومان برای یک ترم ویژه دانشجویان پسر و دختر. نوع 2 با اجاره بهای حدود 420 هزارتومان در ترم ویژه دانشجویان دختر)
لازم به ذکر است:
1- مهلت تکمیل فرم تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 95/07/06 می باشد.
2- اسامی واجدین شرایط خوابگاه های دولتی نوع 1  در روز پنجشنبه مورخ 95/07/08 در پرتال معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md درج خواهد گردید.
3- شماره تماس متصدیان خوابگاه های غیر دولتی که تحت نظر شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی شهرستان سبزوار اداره می شود، به شرح زیر می باشد:
خانم باشتنی – 09155710995
خانم سمیه قزی – 09105719749 تلفن ثابت- 05144452367
خانم اعظم رمضانی – 09156996539
آقای حسینی – 09151731318 تلفن ثابت- 05144244692