شماره :8                                       

تاریخ :07/07/95                                 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر ورودی مهر 95

 ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به اطلاع می رساند :
* دانشجویانی که اسامی آنان در لیست زیر درج گردیده است ، جهت ثبت نام قطعی و تحویل اتاق از تاریخ 95/07/08 تا پایان وقت اداری یکشنبه (ساعت 15) مورخ 95/07/11 به سرپرستی خوابگاه مربوطه (واقع در داخل دانشگاه) مراجعه نمایند .
بدیهی است عدم مراجعه در تاریخ های مذکور ، به منزله انصراف از خوابگاه محسوب گردیده و امتیاز خوابگاه به سایر دانشجویان واجد شرایط واگذار می گردد .
ضمناً وسایل شخصی از قبیل (تشک ، پتو، متکا و …….. ) به همراه داشته باشید.
دانشجویانی که واجد شرایط خوابگاه نگردیده اند و اسامی آن ها در لیست های زیر نمی باشد و مایل به استفاده از خوابگاه نوع 2 (داخل دانشگاه) می باشند می توانند با شماره تلفن 05144013416 تماس حاصل نمایند.

لیست اسامی دانشجویان دختر (ساکن در خوابگاه ولیعصر)

لیست اسامی دانشجویان دختر (ساکن در مجتمع خوابگاهی گلستان)